Anunț concurs pentru post vacant de secretar-dactilograf instituție unitate de învățământ, 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. 1336/2022

Având în vedere:

 • Legea nr. 53/2003, privind codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Art. 91 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Școala Gimnazială Zăvoi, din localitatea Zăvoi, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: secretar-dactilograf (studii superioare cu licență), post vacant, pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă

3. Gradul/treapta profesională: –

4. Scopul principal al postului: îndeplinirea sarcinilor, atribuțiilor de serviciu din fișa postului

5. Numărul de posturi: 0,5

6. Categoria de personal: nedidactic

 1. Condiţii generale de ocupare a postului:
 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris, citit și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1
 9. alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 1. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului contractual:
 • nivelul studiilor: studii superioare;
 • cunoștințe de utilizare și operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, poștă electronică, baze de date);
 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 • disponibilitate pentru program prelungit în situații speciale;
 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
 1. Atribuții generale specifice postului:
 • Respectarea planurilor manageriale ale școlii;
 • Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului;
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului;
 • Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare;
 • Folosirea tehnologiei informatice din dotare;
 • Organizarea documentelor oficiale;
 • Asigurarea, ordonarea și arhivarea documentelor unității;
 • Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) SIIIR;
 • Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor;
 • Alcătuirea de proceduri;
 • Asigurarea fluxului informațional al compartimentului;
 • Raportarea periodică pentru conducerea instituției;
 • Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment;
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
 • Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră;
 • Participarea permanentă la instruirile organizare de Inspectoratul Școlar;
 • Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate;
 • Respectarea ROI, a normelor de sănătate și securitate în muncă, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ;
 • Să aibă un comportament și o conduită adecvată unei instituții de învățământ atât fașă de elevi cât și față de colegi;
 • Asumarea responsabilității, rezistența la sarcini repetitive, adaptarea la sarcini schimbătoare, echilibru emoțional.
 1. Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG1.336/2022;
 2. Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de muncă/raport salariat REVISAL sau, după caz, o adeverinţă în original care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de Cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind registrul Național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ;
 9. Curriculum vitae, model comun european.

(1) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(2) Copiile de pe acte, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(3) Dosarele de concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Zăvoi, conform graficului, între orele 9.00 – 12.00, în zilele lucrătoare.

(4) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 1. Procedura de selecție

Etapele concursului:

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Proba scrisă și proba practică;
 3. Interviul.

Conținutul și evaluarea probelor

Nr. crt.Denumire probăCriterii de evaluarePunctaj
1Selecție dosareDosare complete și conform cerințelorAdmis/Respins
2Proba scrisăCunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar, codul muncii.100 puncte (punctaj maxim) Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 puncte
3Proba practicăCunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (Word, Excel, Internet Explorer, poșta electronică, etc.) Capacitatea de adaptare; Capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; Îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; Capacitatea de comunicare; Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.100 puncte (punctaj maxim) Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 puncte
4InterviulAbilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; Capacitatea de analiză şi sinteză; Motivaţia candidatului; Comportamentul în situaţiile de criză; Abilităţi de comunicare; Iniţiativă şi creativitate; Capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; Exercitarea controlului decizional; Capacitatea managerială.100 puncte (punctaj maxim) Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 puncte
 1. Tematica pentru concurs:
 • Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 • Actele de studii și documentele școlare în învăţământul preuniversitar;
 • Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
 • Regimul actelor de studii;
 • Documente şcolare;
 • Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverintelor;
 • Acordarea burselor şcolare şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 • Arhivarea și circuitul documentelor;
 • Întocmirea şi gestionarea bazelor de date: SIIIR, etc.
 1. Bibliografia:
 • Legea1/2011-LegeaEducaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • OME4183/2022 –Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare (Ordin nr. 4005/2018, Ordin nr. 4276/2019, OME nr. 4095/2022);
 • H.G nr. 1.336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • H.G.250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariațiilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 • OME nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat;
 • HG1294/2004– acordarea ajutorului financiar “Euro 200”;
 • H.G. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C. nr. 4839/2004 privind criteriilor specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin5379/2022 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordin 3844/2016 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Hotărârea nr. 905/2017 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor.
 1. Graficul de desfășurare a concursului și dispoziții finale:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Zăvoi, conform graficului, între orele 09.00 – 12.00, în zilele lucrătoare.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0355401800, personal la secretariatul unității de învățământ sau pe adresa de e-mail scgzavoi@gmail.com.

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Zăvoi, Zăvoi, nr.149, Caraș-Severin, conform graficului de mai jos :

Etape de concursData/perioada
Publicare anunț01.08.2023
Depunere dosar02.08 – 16.08.2023 ora 9.00-12.00
Verificarea și selecția dosarelor17.08.2023
Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor17.08.2023 ora 12.00
Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor18.08.2023 ora 9.00-12.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații18.08.2023 ora 13.00
Proba scrisă21.08.2023 ora 09.00-11.00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă21.08.2023 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise21.08.2023 ora 14.00-16.00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor21.08.2023 ora 17.00
Proba practică22.08.2023 ora 09.00
Afișarea rezultatelor la proba practică22.08.2023 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice22.08.2023 ora 14.00-16.00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor22.08.2023 ora 17.00
Interviu23.08.2023 ora 09.00
Afișarea rezultatelor după interviu23.08.2023 ora 12.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului23.08.2023 ora 13.00-15.00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor23.08.2023 ora 17.00
Afișarea rezultatelor finale24.08.2023 ora 11.00

Conform H.G. nr. 1.336/ 28.10.2022 sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte; sunt declaraţi admişi la proba practică candidaţii care au obţinut minimum70 puncte, sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 puncte.

Rezultatul final este media aritmetică dintre punctajele de la proba scrisă, proba practică și interviu.

Director,

Prof. Bogdan Ramona-Irina